Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING MOSKEE ESSALAM ZAANSTAD TE ZAANDAM

Datum: 1-1-2018
Bestuur Moskee Essalam Zaanstad
Madagaskar 17
1505VH Zaandam

Inhoud

1.0 Inleiding

Stichting Moskee Essalam Zaandam is een religieuze instelling die op 26 mei 1988 is opgericht door de Marokkaanse gemeenschap van Zaanstad. De gemeenschap die gebaseerd is op Soennitisch Islamitische stroming. Het doel van de oprichters was om een gebedsruimte op te zetten waar de moslims gezamenlijk het gebed konden verrichten en samen konden zijn. Al snel werd er gebruik gemaakt van het pand op het Sluispad in Zaandam-zuid. Sinds 1998 wordt is er sprake van een eigen pand op de Madagaskar 17. Tijdens de oprichting was het doel om de Marokkaanse gemeenschap in Zaandstad te voorzien van een gezamenlijke gebedsruimte. De huidige bezoekers van de moskee zijn overwegend Nederlanders van Marokkaanse komaf. In toenemende mate wordt de moskee ook bezocht door moslims van niet- Marokkaanse origine. Wij hebben vernomen dat de diversiteit in de afgelopen jaren is toegenomen.

1.1 Historie

Sinds de oprichting in 1988 wisten steeds meer mensen hun weg te vinden naar moskee Essalam, waardoor het aantal vaste moskee bezoekers sterk is toegenomen. Hierdoor zagen de moskee bezoekers zich genoodzaakt om de moskee uit te breiden. Al snel werden er eind jaren 1990 door de Islamitische gemeenschap bouwplannen gemaakt en zo werd een nieuw onderkomen gebouwd in de wijk Vijfhoek in Zaandam-Zuid. Na de sloop van de oude wijk en de herbouw ervan werd de moskee langzaam een cultureel islamitisch centrum in de wijk. Dagelijks wordt er gebruik van gemaakt door moslims met verschillende afkomst en culturen. Naast het verrichten van het gebed, het lezen van de koran en het bijwonen van lezingen zijn er meerdere activiteiten ontstaan. Kinderen van bezoekers kunnen gebruik maken van Arabisch-, godsdienst- en koranlessen. Later is hier eenzelfde activiteit voor vrouwen bijgekomen.

Vanuit de moskee bezoekers is er aangegeven dat er behoefte is aan meer maatschappelijke activiteiten zoals, huiswerkbegeleiding en sport. Het bestuur van de moskee is hiermee aan de slag gegaan en heeft deze activiteiten gekoppeld aan de nieuwe uitbreidingsplannen van het huidige pand. Naast de behoefte aan activiteiten is er ook een wens om meer comfort.

1.3 Functie van de moskee

Het aanbieden van gebedsruimte is de primaire functie van een moskee. De moskee speelt echter een bredere maatschappelijke rol binnen de islamitische gemeenschap in Zaandam-zuid. De belangrijkste functies in deze context zijn o.a.:

 • Gebedsruimte,
 • Moskee als ontmoetingsplek,
 • Godsdienstvoorlichting/ les voor jong en oud
 • Dialoog met andere geloofsgemeenschappen en/ of andersdenkende

1.3.1 : Gebedsruimte

Dit is de primaire functie van de moskee. De moskee is zeven dagen per week open voor gezamenlijke gebedsuitoefening. Tussen de gezamenlijke diensten door is de moskee open voor individuele diensten. Omdat gebedsuitoefening het primaire doel van de moskee is, zullen er tijdens de gebedsdiensten tegelijkertijd geen andere activiteiten plaats vinden. Tijdens het gebed worden alle activiteiten stilgelegd en de niet-gebedsruimtes geleegd.

1.3.2 : Moskee als ontmoetingsplek

Moskee als ontmoetingsplek is van vitaal sociaal belang voor een grote groep ouderen en vrouwen. Vooral voor de mannen uit de eerste generatie is de moskee vaak de enige plek waar ze sociaal actief kunnen zijn. Voorts heeft de moskee als ontmoetingsplaats voor jongeren een belangrijke maatschappelijke functie. De moskee biedt de jongeren niet alleen een ontmoetingsplek. Het is ook een stimulerende omgeving waar de jongeren de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen op het sociaal-maatschappelijke vlak. Het feit dat jongeren in de moskee in interactie staan met de oudere generatie levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke bewustzijn van de jongeren.

1.3.3: Godsdienstvoorlichting en activiteiten voor jong en oud

De moskee is de belangrijkste plek waar de kinderen het geloof leren. In de weekenden worden godsdienstlessen gegeven voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar.

1.3.4: Dialoog met andere geloofsgemeenschappen

De moskee houdt structurele contacten met andere geloofsgemeenschappen in Zaanstad. Zo worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de kerken en synagogen met het doel om de leden van verschillende religies bij elkaar te brengen, elkaar beter te leren kennen. Verder treedt de moskee vaak naar buiten als vertegenwoordiger van de Islamitische gemeenschap en onderhoudt contacten met de gemeente, handhaving, politie, sociale wijkteams en andere instellingen. Het moskee bestuur neemt deel aan verschillende activiteiten en draagt hier zijn maatschappelijke bijdrage bij.

2.0 Uitbreidingsplannen

Het huidige moskee gebouw voldoet al lang niet meer aan de behoeftes van de moskeebezoekers. Door gebrek aan ruimte staat de uitvoering van de activiteiten onder druk. Daarom heeft het bestuur besloten om een nieuw (groter) moskeegebouw te realiseren. In een aparte document onder de naam Projectplan Nieuwbouw Moskee is uitvoerig uiteengezet hoe wij dit nieuwbouwplan willen realiseren.

3.0 Parkeerbeleid bezoekers

De piekmomenten vallen op:

 • Elke vrijdag middag: tussen 13:00 uur en 14:30 ’s zomers of tussen 12:00 en 13:30 ‘s winters
 • Ramadan avondgebed: ’s zomers tussen 23:00 uur en 1:00 uur, lente tussen 22:00 uur 23:45 uur, ‘s winter tussen 18:30 uur en 19:30 uur en in de herfst tussen 19:30 uur en 21:00 uur
 • Suikerfeest en het offerfeest gebeden: deze dienst wordt in de ochtend gehouden tussen 8:00 uur en 9:30 uur

Sinds 2016 is het de, het moskee bestuur opgevallen dat er sprake is van parkeerdrukte op piekmomenten(vrijdagmiddaggebed, ramadan en islamitische feestdagen). Om overlast te voorkomen is er gekozen beleid uit te voeren door middel van parkeervrijwilligers tijdens de piekdiensten. Deze parkeervrijwilligers spreken de bezoekers aan op hun parkeergedrag, zoals dubbel- en foutparkeren.

In 2017 heeft het moskee bestuur naar aanleiding van diverse gesprekken met omwonende signalen ontvangen van overlast door parkeerdrukte. Hierdoor is het beleid opgeschroefd en aangescherpt. De focus is gelegd om gedragsverandering van moskeebezoekers te realiseren. Een taak die veel sturing en tijd vergt van het bestuur, vrijwilligers en bezoekers.

Bezoekers worden nu ook in de moskee, voor en na elke dienst toegesproken door de imam op hun parkeergedrag. Het bestuur uit de directe omgeving roept zijn bezoekers op om de auto thuis te laten en zo veel mogelijk te voet of de fiets te komen. Om de bezoekers te informeren en stimuleren zodat zij met de fiets, OV of te voet te komen, worden er bijvoorbeeld flyer en poncho (uitdeel)acties gehouden.

Naast het parkeerbeleid zijn er afspraken gemaakt met de naastgelegen organisaties(buren) de ZTTC en de boogschuttersclub Czaar Peter, om in overleg gebruik te mogen maken van hun parkeerterrein tijdens piekdiensten. Deze afspraken zijn gemaakt op basis van een gunst en een goede burenrelatie die sinds 1998 bestaat. Met deze parkeerruimte kunnen wij samen met de organisaties een bijdrage leveren, ter bestrijding van parkeerdrukte en de wijkbewoners zoveel mogelijk ontlasten van auto’s van moskeebezoekers.

Het uiteindelijke doel van het parkeerbeleid is om de moskeebezoekers te stimuleren om zomin mogelijk met de auto naar de moskee te komen. Door ons te concentreren op gedragsverandering van bezoekers, willen wij bereiken dat er door minder autobezoekers het aandeel van de moskee op het gebied van parkeerdrukte af zal nemen. Op deze manier wordt er positief bijgedragen geleverd aan de wijk.

4.0 Het bestuur en vrijwilligers

De Moskee wordt bestuurd door een aantal mensen die door de algemene leden worden gekozen. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur zijn diverse commissies c.q. werkgroepen werkzaam o.a. nieuwbouwcommissie, vrouwencommissie, jeugdcommissie, werkgroep onderwijsactiviteiten.

Zowel de commissie- als de bestuursleden en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis. Zij kunnen enkel de ten behoeve van de moskee gemaakte onkosten declareren op vertoon van de betalingsbewijzen. Voor deze te maken kosten moeten vooraf door het bestuur toestemming worden gegeven. Zonder toestemming kunnen de gemaakte onkosten niet worden betaald.

4.1 Omschrijving bestuurstaken

Volgende werkzaamheden vallen onder bestuurstaken:

 • Voorbereiden van en deelnemen aan bestuursvergaderingen, algemene leden vergaderingen, overleggen met de commissies, onderhouden van contacten met externe organisaties
 • Secretariële werkzaamheden verrichten zoals notuleren, verwerken van in- en uitgaande post etc.
 • Aansturen van vrijwilligers
 • Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden binnen en buiten de moskee
 • Zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de financiële middelen, bijhouden van ontvangsten en uitgaven, opstellen van financiële overzichten ten behoeve van bestuurs- en algemene vergaderingen.
 • Contacten onderhouden met andere moskeeën
 • Structureel overleg met de imam over de dagelijkse gang van zaken, etc.

4.2 Vrijwilligers werkzaamheden

Volgende werkzaamheden vallen onder de vrijwilligerswerkzaamheden:

 • Dagelijks beheer van de keuken, schoonmaakwerkzaamheden van het gebouw
 • Opvangen van en toezichthouden op de kinderen die de moskee bezoeken voor de godsdienstlessen
 • Helpen met de uitvoering van activiteiten voor kinderen
 • Helpen bij de organisatie en uitvoering van de grote activiteiten ten behoeve van de moskee
 • Helpen organiseren en uitvoeren van voorlichtingsbijeenkomsten
 • Collectes houden bij andere moskeeën in Nederland en andere landen ten behoeve van het nieuwe moskeegebouw
 • Helpen uitvoeren van parkeerbeleid in en rondom de moskee

5.0 Tot slot

Dit beleidsplan is vastgesteld voor de periode van 2018 -2022. Zo nodig kunnen tussentijdse aanvullingen en / of aanpassingen plaatsvinden. Eind 2022 zal een nieuwe of gewijzigde versie hiervan in werking treden.

1 Januari 2018, Vastgesteld door het bestuur 

WhatsApp Essalam Moskee Zaandam
Verstuur via WhatsApp